Algemene Voorwaarden

  1. Stichting Leren voor de Toekomst ondersteunt jongeren en ouders in het onderwijs en sociaal domein.

  2. Alle begeleiding moeten volledig worden betaald voor het volgen van een dergelijke huiswerkbegeleiding.

  3. Als de Klant huiswerkbegeleiding wenst te annuleren, moet de Klant Stichting Leren voor de Toekomst schriftelijk (of via de mail) op de hoogte brengen. Er vindt geen terugbetaling van geld plaats.

  4. Alle prijzen voor de huiswerkbegeleiding zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).

  5. Huiswerkbegeleiding Stichting Leren voor de Toekomst behoudt zich het recht voor om, indien nodig, wijzigingen aan te brengen aan of wijzigingen aan te brengen aan een eerder bevestigde huiswerkbegeleiding datums om verschillende redenen, zoals ziekte van de begeleiders. In dergelijke gevallen zal Stichting Leren voor de Toekomst zich inspannen om de Klant zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Stichting Leren voor de Toekomst heeft geen andere aansprakelijkheid als gevolg van wijzigingen in de trainingsdatum anders dan die uiteengezet in deze voorwaarde en geen andere vordering voor compensatie of uitgaven zal worden overwogen.

  6. Stichting Leren voor de Toekomst heeft een rookverbod in zijn kantoren.

  7. Stichting Leren voor de Toekomst is in geen geval aansprakelijk voor winstderving die direct of indirect is geleden door het volgen van de door de Klant bijgewoonde training.

  8. Stichting Leren voor de Toekomst kan van tijd tot tijd ervoor kiezen om catering in de cursus op te nemen. Catering wordt aangeboden als een bonus en zal naar verwachting niet als normaal worden behandeld. Hoewel catering wordt besteld via commerciële bedrijven, behoudt Stichting Leren voor de Toekomst zich het recht voor om niet aansprakelijk te worden gesteld voor ontevredenheid over de kwaliteit van het eten.

  9. Oefententamens, oude examens en voorbereiding op de cito-toetsen met eigen lesmateriaal. Examenexamens of Cito toetsen (kunnen) worden aangeboden tijdens de huiswerkbegeleiding.